Lactarius zonarius (Bull.) Fr.

Lactarius zonarius

ALL

ადგილობრივი სახელწოდება
მიწაყარა (წოვანა) (1).

აღწერა
ქუდი — 5–12 სმ-მდე დიამეტრის. თავდაპირველად ბრტყელი, შემდეგ — ძაბრისებრ ჩაღრმავებული, ქეჩისებრი, ლორწოვანი ზედაპირით, მოყვითალო-მონარინჯისფრო, უფრო მუქი კონცენტრული რგოლებით, შეხებისას მუქდება. ფირფიტები ფეხის მიმართ დაღმავალი, მოთეთრო-მოყვითალო. ფეხი — 5–10 სმ-მდე სიგრძის და 1–2 სმ-მდე სისქის, ქუდისფერი, უფრო მუქი პატარა ჩაღრმავებებით. რბილობი — მოთეთრო ან კრემისფერი, გადატეხვისას გამოყოფს მოთეთრო რძისმაგვარ მომწარო სითხეს. სპორები — სფეროსებრი, ხორკლიანი, ღია ჟანგ-მიწისფერი, 6.5–8.5 X 5.5–6.5 მკმ.
ჰაბიტატი — იზრდება ნიადაგზე, ფოთლოვან ტყეში, უმეტესად მუხნარში, ზაფხულ-შემოდგომით.
გავრცელება — მთელ საქართველოში (2).

გამოყენება
საჭმელ სოკოდ ითვლება, საკვებად გამოიყენება წინასწარი გათუთქვის შემდეგ, მხოლოდ დამწნილებული (1).

წყარო
1. ნახუცრიშვილი, ი. (2007) საქართველოს სოკოები. თბილისი: ბუნება პრინტი.
2. ნახუცრიშვილი, ი., ყანჩაველი, ქ. და სხვ. (1986) საქართველოს სპოროვან მცენარეთა ფლორა (კონსპექტი). საქ. სსრ მეცნ. აკად., ნ. კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინ-ტი. – თბილისი: მეცნიერება (რუსულად).

Local Name
Mits’aq’ara (Ts’ovana) (1).

Description
Cap: The cap is 5–12 cm, at first convex then expanded, more or less deeply depressed, slightly viscid then shiny, glabrous, zoned, especially at the edge, with rather pale, dull yellow and rather rufous buff bands. Gills are subdecurrent, rather close, whitish then cream, often with faint flesh tones. Stem: The stem is 5–10 cm tall, 1–2 cm thick, slightly conical when short, white or pale to brownish from the base. Flesh: The flesh is white, flushing slightly pink when cut then graying. Milk white, slightly or slowly acrid. Spores: The spores are 6.5–8.5 X 5.5–6.5 µm, subglobose or broadly ellipsoid, with low warts.
Habitat: On soils, in leafy forests, especially in oak-forest. Season: Summer, autumn.
Distribution: All regions of Georgia (2).

Uses
Edibility: Edible when marinated (must be boiled first) (1).

References
1. Nakhutsrishvili, I.G. (2007) Fungi of Georgia. Tbilisi: Buneba Printi.
2. Nakhutsrishvili, I.G., et al. (1986) Flora of Spore-producing Plants of Georgia (Summary). Tbilisi: Metsniereba (Russian).