Bovista nigrescens Pers.

IMG_5327

ALL

ადგილობრივი სახელწოდება
შავი ფშუკუნა (1), კუსკუსელა, დათვის ქაჩქაჩა (მოხ.), ბურნუთა (კახ.), ცუანა სოკო (იმერ.), გუდაფშუკა (გურ.), ძილგუდა, ყოვთ-საცუარა (ფშავ.), ეშმაკის ბურნუთი (ქართ.), გუდაფშუტა (ლეჩ.), ტურაში რსინი, ლურიშგუდა (მეგრ.), მალათუს (სვან.) (2), საცუარაი (თუშ.) (3), კუსკუსელა, კუსუსა (მოხ.), დათვის ქაჩქაჩა, ყოვის საჩუარა (მთიულ.), ყვავთ კუსა (ხევს.), ყვავთ ყველი (თუშ.) (4), მჩუანა, ძილგუდა, ფშოკურა, გუდაფშუტა, (რაჭ.) (5), გველაფშუტა (ზემ. იმერ.) (6), კოკოშოლ, მავლა თუს (სვან.) (7).

აღწერა
ნაყოფსხეული — ბურთისებრი, 2–8 სმ-მდე დიამეტრის, ზემოთ ოდნავ ვიწროვდება. თავდაპირველად მოთეთრო, შემდეგ მოშავო-მურა. თეთრი, აპკისებრი გარეთა გარსით, რომელიც მალევე ქრება. თხელი, გლუვი და მკვრივი შიგნითა გარსით, რომელიც თავდაპირველად მოყვითალო ფერისაა, ხოლო შემდეგ შემდეგ მოშავო-მურა ხდება. შიგთავსი ჯერ თეთრი, შემდეგ მომწვანო-მოჟანგისფრო ან მეწამული-მურა. სპორები — სფეროსებრი ან კვერცხისებრ-ელიფსური, მეწამული-მურა-მოწითალო, უფერული დანამატით, 5–6 მკმ.
ჰაბიტატი — იზრდება ნიადაგზე, უმეტესად მდელოებსა და მინდვრებში, ასევე, ტყისპირებშიც, ზაფხულ-შემოდგომით.
გავრცელება — მთელ საქართველოში (8).

გამოყენება
საჭმელ სოკოდ ითვლება, საკვებად გამოიყენება ნორჩი, ვიდრე რბილობი გაუმუქდება (1).

თუშეთი — „საცუარას ცხვარს აყრიან წყრულზე, მოუშრობს“ (3). რაჭა — „ძილგუდა, მცირე ზომის მრგვალი სოკოა, საძოვრებზე იზრდება. მომწიფებული გარედანაც და შიგნიდანაც შავი ფერისაა. გული მტვრისებრია. ჭრილობის მოსაშუშებლად ხმარობენ, ფშოკურა, გუდაფშუტა“ (5). იმერეთი — „სისხლისდენის შესაწყვეტად იყენებენ“ (6). გურია — „გუდაფშუკა სოკოს სახელია. მოჭრილის წამლად ხმარობენ“ (9). სვანეთი — „შემოდგომის თეთრი პატარა სოკოები, ხმობის შემდეგ შიგნით შავი მტვერითაა სავსე“ (7), „მალათუს, ბალახზე ამოდის, თეთრია მერე შავდება, იჭმევა ახალი“ (10), „მალათუსი გარედანაც უნდა აშავდეს, სანამ კვამლი გამოვა ვაგროვებთ, ვინახავთ ზამთრისთვის სისხლდენის შესაჩერებლად და ჩირქის ამოსაყვანად“ (12). ხევი — „კუსკუსელა, ფუთქურა სოკო, კუსკუსელას ბოლოსღა გაუგეთ გემო, თურმე უგემრიელესი ყოფილა“ (11).

შენიშვნა: ადგილობრივი მოსახლეობა გვარ Bovista-ს და Lycoperdon-ის უმეტეს წარმომადგენელს ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთისგან ვერ ანსხვავებს და ერთი და იგივი სახელს უწოდებს.

წყარო
1. ნახუცრიშვილი, ი. (2007) საქართველოს სოკოები. თბილისი: ბუნება პრინტი.
2. მაყაშვილი, ა. (1991) ბოტანიკური ლექსიკონი: მცენარეთა სახელწოდებანი. საქ. მეცნ. აკად., ნ. კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინ-ტი. – მე-3 გამოცემა. თბილისი: მეცნიერება.
3. ცოცანიძე, გ. (2012) თუშური ლექსიკონი. თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გამ-ბა.
4. შანიძე, ა. (1984) ქართული კილოები მთაში. თხზულებანი 12 ტომად. ტომი I. საქ. სსრ მეცნ. აკად., თბილისის სახ. უნ-ტი. – თბილისი: მეცნიერება.
5. კობახიძე, ა. (1987) რაჭული დიალექტის ლექსიკონი. საქ. სსრ მეცნ. აკად., ენათმეცნ. ინ-ტი – თბილისი: მეცნიერება.
6. ღლონტი, ალ. (1974) ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონა. თბილისი: განათლება.
7. ლიპარტელიანი, ა. (1994) სვანურ-ქართული ლექსიკონი: ჩოლურული კილო. თბილისი.
8. ნახუცრიშვილი, ი., ყანჩაველი, ქ. და სხვ. (1986) საქართველოს სპოროვან მცენარეთა ფლორა (კონსპექტი). საქ. სსრ მეცნ. აკად., ნ. კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინ-ტი. – თბილისი: მეცნიერება (რუსულად).
9. ჟღენტი, ს. (1936) გურული კილო: გამოკვლევა, ტექსტები, ლექსიკონი. აკად. ნ. მარის სახ. ენის, ისტორიისა და მატერ. კულტ. ინ-ტი. – ტფილისი: სსრკ მეც. აკად. საქ. ფილ. გა-ბა.
10. ონიანი, ა. (1917) მეგმარეშ ი ბალხარე ჟახელე ხორავ. – პეტროგრადი: მახლარე-აკადემიაი ლებქედარ (სვანურად).
11. ღუდუშაური, ი. (2011) მოხეურ სიტყვათა ლექსიკონი. ალექსანდრე ორბელიანის საზ-ბა. – თბილისი.
12. გუჯეჯიანი, ჩ. (2014) მესტია.

Local Name
Shavi pshuk’una (1), K’usk’usela, Datvis kachkacha (mokh.), Burnuta (kakh.), Tsuana sok’o (imer.), Gudapshuk’a (gur.), Dzilguda, Q’ovt-Satsuara (pshav.), Eshmak’is burnuti (kart.), Gudapshut’a (lechkh.), T’urashi rsini, Lurishguda (meg.), Malatus (svan.) (2), Satsuarai (tush.) (3), K’usk’usela, K’usk’usa (mokh.), Datvis kachkacha, Q’ovis Sachuara (mtiul.), Q’vavt k’usa (khevs.), Q’vavt q’veli (tush.) (4), Mchuana, Dzilguda, Pshok’ura, Gudapshut’a, (rach.) (5), Gvelapshut’a (z. imer.) (6), K’ok’oshol, Mavla Tus (svan.) (7).

Description
Fruit body: The fruitbody is 2–8 cm across, subglobose, slightly pointed below, without a sterile base but attached to the substrate by a single mycelial cord which often breaks leaving the fruit body free to roll about in the wind, outer wall white at first, flaking off in large scales at maturity to expose the dark purple-brown to blackish inner wall enclosing the spore mass and opening by a large irregular pore or extensive splitting and cracking. Gleba dark purple-brown. Spores: The spores are 5 X 6 µm, broadly ellipsoid to subglobose, brownish-reddish-purple.
Habitat: Mainly in grass and pastureland. Season: Summer, autumn.
Distribution: All regions of Georgia (8).

Uses
Edibility: Edible when young and fresh (1).

Tusheti — “Satsuara fungi often used for the treatment of the sheep ulcers” (3). Racha — “Dzilguda is a small and roundish fungi and can be often found in pasturelands, it’s blackish when mature” (5). Imereti — “The fungi were used to stop bleeding by pouring the contents of the fruit-bodies onto wounds” (6). Guria — “Gudapshuk’a is the name of a small fungi, which is often used for the cicatrize of wounds” (9). Svaneti — “These fungi are often found in autumn, whitish and small in size, when they’re dried their content become as the black dust” (7), “Malatus fungi are often found in grassy areas, they are white at first, then become blackish. Malatus is edible when young and fresh” (10), “Malatus must become blackish from outside, we gather them to store for the winter, it is often used for the termination of bleeding and for the treatment of the pus” (12). Khevi — “K’usk’usela, Putkura sok’o — very tasty fungi” (11).

Note: Locals often can’t see difference between the most parts of Bovista and Lycoperdon representatives, and they use the same name for the fungi from both species.

References
1. Nakhutsrishvili, I.G. (2007) Fungi of Georgia. Tbilisi: Buneba Printi.
2. Makashvili, A. (1991) Botanical Dictionary. Tbilisi: Metsniereba.
3. Tsotsanidze, G. (2012) Tushetian dictionary. Tbilisi: Bakur Sulakauri Publishing.
4. Shanidze, A. (1984) Georgian mountain dialects. Collected Works in 12 Volumes. Vol. I. Academy of Sciences of the Georgian SSR. Tbilisi State University. Tbilisi: Metsniereba.
5. Kobakhidze, A. (1987) Dictionary of the Rachan Dialect. Tbilisi: Metsniereba.
6. Ghlonti, A. (1974) Dictionary of the Georgian Dialects. Vol. I. Tbilisi: Ganatleba.
7. Liparteliani, Aslan (1994) Svan-Georgian dictionary. Cholur dialect. Tbilisi.
8. Nakhutsrishvili, I.G., et al. (1986) Flora of Spore-producing Plants of Georgia (Summary). Tbilisi: Metsniereba (Russian).
9. Zhghenti, S. (1936) Gurian dialect. Tiflis: Publishing House of the Georgian Branch of the Academy of Sciences of the USSR.
10. Oniani, A. (1917) Collection of Svanetian Names of Trees and Shrubs (on Lashkhuri Dialect), Materials on Japhetic linguistics. Vol. VIII. Petrograd: Academy of Sciences Press.
11. Ghudushauri, I. (2011) Mokhevian dialect dictionary. Tbilisi.
12. Gujejiani, Ch. (2014) Mestia.